Kategórie

Najpredávanejšie produkty

Všeobecné obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Di Lusso s.r.o.

Harčáš 3

945 01 Komárno

Slovensko

 

IČ: 44 648 367

DIČ: 2022771894

IČ DPH: SK2022771894

 

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: 0948 384 024

Emailová adresa: info@topdrezy.sk

 

Prevádzková doba: Objednávky na internetovej stránke je možné uskutočňovať kedykoľvek 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Kontaktovať predávajúceho cez email, alebo telefón je možné v pracovných dňoch od 9:00 do 12:00 - od 12:30 do 16:30

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/772 00 01, 037/772 00 34

fax č. 037/772 00 24

 

Článok 1
Základné ustanovenia

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Podnikateľom sa rozumie:

 

osoba zapísaná v obchodnom registri,

osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Článok 2
Kúpna zmluva, jej spravovanie, prijatie a uzatvorenie

 

Návrhom kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho, kúpna zmluva sa stáva záväznou a uzatvorí sa akonáhle kupujúci a predávajúci súhlasia s týmto návrhom a do platnosti sa dostane akonáhle kupujúci potvrdí svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“. Kúpna zmluva je tak uzavretá na diaľku, jej potvrdenie sa vykonáva bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatvorené kúpne zmluvy internetového obchodu na internetovej stránke htps://www.topdrezy.sk (ďalej už  len“ internetový obchod“). Spotrebiteľ internetového obchodu vyjadruje pomocou označenia poľa na konci objednávky, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami vychádzajúcimi z kúpnej zmluvy internetového obchodu a porozumel im v plnom rozsahu a na základe tohto úkonu s nimi súhlasí.

 

Spravovanie Kúpnej zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami vychádzajúcimi zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 102/2014 Z.z.”) a konkrétnymi obchodnými podmienkami (ďalej “OP”) upravujúcimi náležitosti pri ich uzatvorení a realizácii.

 

 

Článok 3
Postup pri objednávaní

 

Kupujúci si môže systémom webshopu Topdrezy.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo DO KOŠÍKA. Po výbere farebného prevedenia a stlačením tlačidla DO KOŠÍKA, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Po tom ako kupujúci ukončí nákup, stlačí tlačidlo NÁKUPNÝ KOŠÍK. Pri odosielaní objednávky je kupujúci povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém Topdrezy.sk webshop vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému Topdrezy.sk webshop a predávajúci ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po tom ako kupujúci vyplní požadované údaje a odošle objednávku, bude kontaktovaný predávajúcim, ktorý mu oznámi termín dodania tovaru a všetky potrebné detaily. Po tom ako kupujúci odsúhlasí (telefonicky alebo emailom) termín dodania tovaru, predávajúci čo najrýchlejšie zabezpečí finálne spracovanie objednávky a dodanie tovaru. 

 

 

Článok 3
Spôsoby platby

 

1. Dobierka

Pri tomto spôsobe sa platba realizuje v hotovosti pri preberaní tovaru.

 
2. Platba bankovou kartou (online cez systém PayPal)

PayPal predstavuje moderný, rýchly a predovšetkým bezpečný spôsob platenia na internete. Jednoducho si stačí vytvoriť PayPal účet. Do neho raz uložíte svoje bankové údaje a pri každom ďalšom nákupe na internete ich už nebudete musieť zadávať znova. Systém PayPal zaisťuje maximálnu ochranu údajov zákazníka. Prevod peňazí prebehne okamžite a je bezplatný.

 
3. Platba vopred bankovým prevodom

Pri tomto spôsobe predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru. Splatnosť faktúry je 7 dní. Tovar bude odoslaný po uhradení celej fakturovanej sumy.

 

Článok 4
Viazanosť ponukou a storno objednávky

 

Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru po celý čas od doby potvrdenia objednávky elektronickou správou s obsahom potvrdenia objednávky v internetovom obchode topdrezy.sk až do času uplynutia lehoty na dodanie.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo jej časti po uzavretí kúpnej zmluvy v prípadoch:

 

- dôvod vypredania, alebo nedostupnosti tovaru,

- dôvod, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena,

- dôvod neschopnosti zabezpečiť doručenie tovaru predajcom spotrebiteľovi v lehote určenej obchodnými podmienkami.

 

O stornovaní objednávky je kupujúci informovaný telefonicky, alebo emailom. V prípade predčasnej úhrady tovaru, alebo len jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 kalendárnych dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa kupujúci a predajca nedohodnú inak. K uzavretiu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde. Všetky objednávky prijaté internetovým obchodom topdrezy.sk sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. Storno objednávky zo strany kupujúceho je možné len písomnou formou. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo uskutočnenej objednávky.

 

Článok 5
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v systéme Topdrezy.sk Webshop ako miesto doručenia. Rozvoz tovaru prebieha v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00. Predávajúci nevie určiť presný čas doručenia tovaru, presný čas doručenia tovaru závisí od vyťaženosti prepravnej spoločnosti. Prepravná spoločnosť je povinná doručiť tovar za prvé uzamykateľné dvere. Dodacie termíny sú len informatívne, konečná doba dodania sa môže zmeniť. 

 

Ak je suma objednávky nižšia ako 30 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho (cena prepravy je 10 EUR s DPH v rámci celej SR). Ak je suma objednávky najmenej 30 €, predávajúci dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady (v rámci dodania v celej SR). Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom predávajúceho vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, služba nie je povinná vykonať donášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením donášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Predávajúci nebude uznávať reklamácie na nevykonanú donášku tovaru kuriérskou službou. 

 

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Ak mu kuriér neumožní pri preberaní zásielku skontrolovať, je zákazník povinný zásielku neprebrať. Ak zákazník zistí mechanické poškodenie výrobku, je nutné ho okamžite nahlásiť a tovar neprebrať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

Článok 6
Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (na adresu spoločnosti), alebo e-mailom na adresu info@topdrezy.sk v prípade, že tovar ešte nebol vyexpedovaný. V tomto prípade sa predávajúci zaväzuje vrátiť celú kúpnu sumu na bankový účet kupujúceho (samozrejme, ak bol tovar zo strany kupujúceho uhradený v plnej výške). V prípade, že sa zákazník rozhodne stornovať objednávku po tom, ako tovar opustil sklad, náklady spojené s vyexpedovaním tovaru hradí zákazník.

 

 

Článok 7
Reklamačné podmienky

 

Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Ak mu kuriér neumožní pri preberaní zásielku skontrolovať, je zákazník povinný zásielku neprebrať. Ak zákazník zistí mechanické poškodenie výrobku, je nutné ho okamžite nahlásiť a tovar neprebrať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Ak si kupujúci nesplní povinnosť kontroly tovaru pri jeho prevzatí, riziko mechanického poškodenia tovaru sa automaticky prenáša na kupujúceho. V prípade uplatnenia reklamácie, zákazník bezodkladne informuje predávajúceho (telefonicky alebo e-mailom) a uvedie popis závady. Po tom ako zákazník uviedol popis závady, predávajúci sa s ním dohodne na ďalšom postupe. Ak objednaný tovar pozostáva z viacerých kusov (napr. v prípade setu spotrebičov alebo setu drezu a batérie) a reklamovaný je iba jeden výrobok, vrátená suma sa stanoví nasledovne: Cena setu - cena výrobku, ktorý u klienta ostáva = výsledná vrátená suma. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním, nevhodnou manipuláciou alebo neodbornou montážou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s posúdením reklamácie.

Kupujúci je povinný zabezpečiť odbornú inštaláciu tovaru. Odbornou inštaláciou tovaru sa rozumie inštalácia kvalifikovaným odborníkom. Kvalifikovaným odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená na inštaláciu daných produktov na základe živnostenského oprávnenia(ďalej len inštalatér).

Pri odosielaní reklamovaného výrobku je potrebné tovar vhodne zabaliť, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Predávajúci reklamovaný tovar preskúma a ak ho nie je možné opraviť, pošle kupujúcemu nový výrobok v rovnakom prevedení. Predávajúci nezodpovedá za závady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 

Článok 8
Vrátenie tovaru

 

Kupujúci má právo vrátiť tovar do 15 dní od dodania tovaru bez udania dôvodu. Vrátený tovar musí byť čistý, nepoškodený, nepoužitý, vrátane kompletného príslušenstva. V prípade, že bude táto podmienka splnená, predávajúci sa zaväzuje vrátiť peniaze do 14 dní od vrátenia tovaru. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o spätnú prepravu tovaru. Cena spätnej prepravy je 12 EUR s DPH. Ak na kuchynský drez bol na základe požiadavky kupujúceho vyvŕtaný otvor predávajúcim, právo na vrátenie tovaru zaniká.

 

Článok 9
Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info @topdrezy.sk. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 14 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

 

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

 

 

Článok 10
Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že sa osobné údaje kupujúceho nebudú inak zverejňovať, alebo poskytovať tretej osobe a pod. výnimkou je konkrétna situácia súvisiaca s platobným stykom a distribúciou objednaného tovaru spotrebiteľovi, kde spotrebiteľ uvádza svoje meno, číslo a dodaciu adresu. Predávajúci sa zaväzuje k tomu konať tak, aby neboli zneužité osobné a dôverné údaje kupujúceho, aby subjekt  neutrpel ujmu na svojich právach, taktiež dbá o ochranu osobného a súkromného života subjektu.

 

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúcim predávajúcemu slúžia účelu sprostredkovania objednávky a marketingových akcií predávajúceho, následne sú zhromaždené, spracované a uchované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení do doby pokiaľ kupujúci nevyjadrí písomne svoj nesúhlas s týmto spracovaním zaslaným na mail info@topdrezy.sk. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013:

 

na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje,

vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané,

vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje,

vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

vyžadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona,

vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu ­ využívaniu ­ poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

 

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

 

Sme užívateľom aplikácie Remarketing od spoločnosti Google, vďaka ktorej predajca disponuje informáciami o pohybe zákazníka na stránke www.topdrezy.sk, na základe tejto aplikácie sa zákazníkom zobrazuje reklama našej spoločnosti. Tento proces nezaznamenáva osobné informácie návštevníka stránky, len jeho pohyb, tieto informácie sa následne ukladajú v internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava za účelom zobrazenia reklamy na iných internetových stránkach. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine).