Kategórie

Najpredávanejšie produkty

Nové produkty

Reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný vizuálne si skontrolovať tovar ešte pred potvrdením prevzatia zásielky. Ak mu kuriér neumožní pri preberaní zásielku si skontrolovať, je zákazník povinný zásielku neprebrať. Ak zákazník zistí mechanické poškodenie výrobku, je nutné ho okamžite nahlásiť a tovar neprebrať.

Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Ak kupujúci nesplní povinnosť kontroly tovaru pri prevzatí, riziko mechanického poškodenia tovaru sa automaticky prenáša na kupujúceho. Zákonná lehota na vybavenie reklamácie alebo vrátenie peňazí je 30 dní.

V prípade uplatnenia reklamácie, zákazník bezodkladne informuje predávajúceho (telefonicky alebo e-mailom) a uvedie popis závady. Po tom ako zákazník uviedol popis závady, predávajúci sa s ním dohodne na ďalšom postupe. Ak objednaný tovar pozostáva z viacerých kusov (napr. v prípade setu spotrebičov alebo setu drezu a batérie) a reklamovaný je iba jeden výrobok, vrátená suma sa stanoví nasledovne: Cena setu - cena výrobku, ktorý u klienta ostáva = výsledná vrátená suma. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním, nevhodnou manipuláciou alebo neodbornou montážou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s posúdením reklamácie.

Zákazník je povinný zabezpečiť odbornú inštaláciu tovaru. Odbornou inštaláciou sa rozumie inštalácia kvalifikovaným odborníkom, t.j. osobou, ktorá je oprávnená k inštalácii daných produktov živnostenským listom.

Spoločnosť Di Lusso s.r.o. nezodpovedá za závady, ktoré vznikli mechanickým poškodením výrobku, používaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prachové, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, atď.), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom) alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Ak máte nejaké sťažnosti, vyplňte prosím formulár. Reklamácie prijímame len písomne. Na vyhodnotenie a vyriešenie sťažnosti máme 30 dní, aby sme mohli problém vyriešiť počas tejto doby.

 Reklamačný formulár »

Pri reklamácii majte na pamäti nasledujúce body (bez týchto údajov nie je možné reklamáciu prijať):

 •         FAKTÚRA!
 •         Sú vyžadované minimálne 3 obrázky:
 •         Drez: zhora, zdola (štítok na spodnej strane drezu) a cez poškodenie.
 •         Armatúry: cez celú armatúru + cez nálepku na hadici studenej vody + poškodenie.
 •         Domáce spotrebiče: celý výrobok + poškodenie.
 •         Presný popis chyby. 

Ak je to možné, môžete pridať aj video.

Poškodenie pri preprave - Zákazník je povinný do 3 dní od prevzatia tovaru skontrolovať, či nie je poškodený alebo nemá vady. Reklamáciu po 3 dňoch od prevzatia tovaru nie je možné uznať!

Keď máte záruku na výrobné, konštrukčné, materiálové a výrobné chyby.

Záručná reklamácia sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

 •         hrubé alebo nesprávne zaobchádzanie.
 •         Vplyvy prostredia (vlhkosť, teplo, prepätie, prach atď.).
 •         Nedodržanie akýchkoľvek bezpečnostných opatrení.
 •         Nedodržiavanie návodu k obsluhe.
 •         Použitie sily (napr. úder, tlačenie, pád).
 •         neautorizované pokusy o opravu.
 •         normálne opotrebenie a roztrhanie (vrátane sifónov, tesnení a iných materiálov podliehajúcich opotrebovaniu)
 •         Okrem poškodenia pri preprave (ktoré je nutné nahlásiť do 3 pracovných dní) sa záruka nevzťahuje na praskliny alebo rozbíjanie!

 

Vrátenie tovaru:

Ak nám budete vracať tovar, poprosíme na adresu uvedenú nižšie:

Di Lusso, s.r.o.

Hradná 3, 945 01 Komárno

Tel: +421 948 384 024

E-mailová adresa pre zasielanie reklamácií: info@topdrezy.sk